Przewozy POLREGIO S.A.

ZASADY HONOROWANIA BILETÓW OKRESOWYCH OPOLSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RAMACH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POLREGIO S.A. NA TERENIE MIASTA OPOLA

Informujemy, że pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., posiadający ważne elektroniczne bilety okresowe 30-dniowe i 90-dniowe na wszystkie linie, bilety semestralne (150-dniowe) oraz wakacyjne, a także pracownicze zakodowane na Opolskiej Karcie Autobusowej OPOLKA! lub zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej, mają prawo do przejazdów na podstawie takiego biletu połączeniami kolejowymi realizowanymi przez POLREGIO S.A. pomiędzy dziewięcioma stacjami kolejowymi na terenie Miasta Opola. Są to następujące stacje:

 • Opole Główne,
 • Opole Gosławice,
 • Opole Groszowice,
 • Opole Grotowice,
 • Opole Wschodnie,
 • Opole Zachodnie,
 • Opole Borki,
 • Opole Chmielowice,
 • Opole Czarnowąsy,

Szczegółowa lista biletów, które uprawniają do przejazdów połączeniami kolejowymi realizowanymi przez POLREGIO S.A. (N=Normalny, U=Ulgowy):

 1. bilety elektroniczne zakodowane na Opolskiej Karcie Autobusowej OPOLKA!:
  • Bilet 30-dniowy na okaziciela sieciowy miejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 30-dniowy imienny sieciowy miejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 30-dniowy imienny sieciowy pozamiejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 90-dniowy imienny sieciowy miejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 90-dniowy imienny sieciowy pozamiejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 150-dniowy imienny trasowany miejski U,
  • Bilet wakacyjny imienny sieciowy miejski (na wszystkie linie) U,
  • Bilet wakacyjny imienny sieciowy pozamiejski (na wszystkie linie) U,
  • Bilet okresowy imienny pracowniczy,
 2. bilety elektroniczne zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej:
  • Bilet 30-dniowy imienny sieciowy miejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 30-dniowy imienny sieciowy pozamiejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 90-dniowy imienny sieciowy miejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 90-dniowy imienny sieciowy pozamiejski (na wszystkie linie) N i U,
  • Bilet 150-dniowy imienny trasowany miejski U,
  • Bilet wakacyjny imienny sieciowy miejski (na wszystkie linie) U,
  • Bilet wakacyjny imienny sieciowy pozamiejski (na wszystkie linie) U.

Pasażerowie posiadający bilet okresowy pozamiejski mogą korzystać z połączeń kolejowych realizowanych przez POLREGIO S.A. wyłącznie pomiędzy stacjami na terenie Opola. W przypadku dalszej podróży, konieczny jest zakup biletu kolejowego.

Z przejazdów pociągami POLREGIO S.A. mogą skorzystać osoby, które na podstawie uchwał Rady Miasta Opola mają prawo do ulgowych przejazdów autobusami MZK Sp. z o.o., o ile posiadają jeden z ww. rodzajów biletów okresowych. 

Informacja o uldze oraz terminie jej ważności zakodowana jest na karcie OPOLKA! W okresie ważności ulgi (wskazanym przez urządzenie sprawdzające) nie wymaga się udokumentowania przez korzystającego z przejazdu pociągiem POLREGIO prawa do ulgi. W przypadku, gdy termin ważności ulgi upłynął, wymaga się udokumentowania przez korzystającego z przejazdu pociągiem POLREGIO prawa do ulgi, w sposób oznaczony w stosownej uchwale Rady Miasta Opola.

Bilet ulgowy zakupiony w aplikacji mobilnej jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu, stosownie do treści uchwały Rady Miasta Opola.

Pasażerowie podróżujący pociągami na podstawie wyżej wymienionych biletów komunikacji miejskiej, podlegają zapisom Regulaminu Przewozu obowiązującego w POLREGIO S.A. Kontrola i windykacja należności z tytułu przejazdu pociągami POLREGIO S.A. bez ważnego biletu, braku dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów, dokonywana jest przez POLREGIO na zasadach obowiązujących u tego Przewoźnika. Jednak osoba uprawniona do kontroli biletów w pociągu, przy ocenie czy pasażer legitymujący się biletem komunikacji miejskiej ma prawo do przejazdu pociągiem będzie brać pod uwagę regulacje dotyczące przejazdów obowiązujących w komunikacji miejskiej w Opolu. Pasażerowie uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Opolu nie są uprawieni do bezpłatnych przejazdów w ramach połączeń kolejowych realizowanych przez POLREGIO S.A. na terenie miasta Opola w ramach wspólnego biletu. Uprawnienia do ulg przy przejazdach świadczonych przez POLREGIO S.A. określone są przez przewoźnika na stronie:

https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/pomoc/przepisy-taryfy-ulgi/

Jednocześnie informujemy, że posiadacze biletów okresowych POLREGIO S.A. nie są uprawnieni na ich podstawie do przejazdu autobusami MZK Sp. z o.o.

Pasażerowie korzystający z przewozów kolejowych w zakresie korzystania z infrastruktury kolejowej podlegają odpowiednim przepisom i właściwym regulaminom Spółek Grupy PKP (np. korzystając z dworców kolejowych z regulaminu PKP S.A., korzystając z peronów, informacji pasażerskiej – regulamin PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.). Urząd Miasta Opola oraz MZK Sp. z o.o. w stosunku do pasażerów posługujących się biletami komunikacji miejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe na terenach i w infrastrukturze należącej do Spółek Grupy PKP oraz za zakłócenia i opóźnienia w ruchu pociągów i inne niedogodności z tym związane. Rozkład jazdy pociągów POLREGIO S.A. dostępny jest na stronie internetowej https://portalpasazera.pl