Kontrola biletowa

Podstawa prawna

Kontrola Biletów w pojazdach Operatorów, odbywa się w granicach i na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 33 a prawa przewozowego, Regulaminu przewozu w środkami transportu zbiorowego MZK Sp. z o.o. w Opolu.

W autobusach MZK Sp. z o.o. w Opolu prowadzone są całodobowe kontrole dokumentów przewozu.

Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów, kierowcy autobusów, oraz pracownicy, którzy w imieniu przewoźnika sprawują kontrolę i nadzór nad przewozami. Podczas wykonywania czynności kontroli dokumentów przewozu, kontrolerzy biletowi posiadają identyfikatory służbowe zawierające:

 • napis Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu
 • numer identyfikacyjny kontrolującego
 • zdjęcie kontrolującego
 • okres ważności dokumentu
 • zakres upoważnienia
 • pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika)

Kontrolerzy biletowi upoważnieni są do monitorowania przebiegu kontroli za pomocą kamer rejestrujących obraz i dźwięk.

Postępowanie podczas kontroli biletowej

Opłatę za przejazd środkami MZK Sp. z o.o. w Opolu pasażer wnosi poprzez:

 • skasowanie biletu podlegającego kasowaniu, obowiązkiem pasażera jest sprawdzenie uzyskania nadruku z kasownika
 • zakup biletu w formie elektronicznej, zgodnie z regulaminami dostępnymi tutaj.

Bilet zakupiony niezgodnie z ww. regulaminem nie stanowi wniesienia opłaty za przejazd. Skasowania/zakupu biletu należy dokonać niezwłocznie po wejściu do autobusu lub niezwłocznie po jego zakupie w biletomacie w autobusie.

W środkach transportu przewoźnika pasażer zobowiązany jest na każde wezwanie osób upoważnionych do kontroli biletowej okazać ważny dokument przewozu w sposób umożliwiający jego dokładne sprawdzenie. Pasażer jest zobowiązany bez dodatkowego wezwania okazać osobom, upoważnionych do kontroli dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Posiadanie przez pasażera biletu nieskasowanego, a podlegającego kasowaniu, nie stanowi wniesienia opłaty za przejazd. Nieważny jest bilet zakupiony lub skasowany po ogłoszeniu kontroli biletów w trakcie odbywanego przez pasażera przejazdu.

Wyłącznie osoby upoważnione do kontroli biletowej decydują o momencie zakończenia kontroli biletów u poszczególnych pasażerów.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku ważnego dokumentu przewozu u pasażera, który odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, pasażer ten obowiązany jest pozostać w autobusie albo w innym wskazanym przez kontrolera miejscu do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji bądź innych organów porządkowych

Opłaty dodatkowe

Wysokość opłaty za przejazd określa Uchwała Rady Miasta Opole w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Opole.

Wysokość opłat dodatkowych (obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.)KWOTA 100%RABAT 30%
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego stanowi 50-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.210,00147,00
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu stanowi 40-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.168,00117,60
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie środkami miejskiego transportu zbiorowego, poprzez przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków stanowi 20-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.84,0058,80
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny stanowi 150-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Opola.630,00441,00
Opłata manipulacyjna z tytułu ponoszonych kosztów i czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej stanowi 4-krotność ceny normalnego jednorazowego miejskiego biletu jednokrotnego kasowania obowiązującego w granicach Miasta Opola.16,80 
Do każdej opłaty dodatkowej należy doliczyć wartość przejazdu (cena przysługującego biletu).

Wpłat z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty/sądowych należy dokonać w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia wezwania w kasach biletowych MZK Sp. z o.o., bądź wpłacić na konto bankowe. W tytule przelewu należy podać numer wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej/sygnaturę sprawy.

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego.

Opłatę obniża się o 30% pod warunkiem natychmiastowego uiszczenia wezwania do zapłaty (opłata dodatkowa wystawiona na okaziciela płatna u kontrolera) lub w ciągu 7 dni kalendarzowych (opłata dodatkowa wystawiona imiennie) od dnia powstania obowiązku jej zapłaty. Do opłaty dodatkowej należy doliczyć wartość przejazdu (cena przysługującego biletu).

W przypadku gdy zadłużenie nie zostanie uregulowane w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, a  MZK Sp. z o.o. w Opolu, działająca w imieniu Miasto Opole, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Dla dłużnika oznacza to wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania.

Po uzyskaniu przez MZK Sp. z o.o. w Opolu prawomocnego orzeczenia sądu i nieuregulowaniu przez dłużnika należności w nim wskazanych,  sprawa zostaje przekazana komornikowi sądowemu, co w konsekwencji dla dłużnika oznacza kolejny wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Wnioski o raty i umorzenia

Punkt Obsługi Klienta przyjmuje dokumenty w sprawie rozłożenia na raty/umorzenia opłaty dodatkowej w formie pisemnej. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 • Podanie (należy podać nr wezwania i datę wystawienia), podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę, zawierające wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, wystawionego wezwania do zapłaty;
 • Dokumenty potwierdzające dochody i wydatki,
 • Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawców, potwierdzające sytuację opisaną w uzasadnieniu wniosku.

Wzory dokumentów można pobrać tutaj.

Wnioski można również składać drogą mailową na adres działu windykacji.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów opublikowanymi w zakładce kontakt.