Uprawnienia i ulgi

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Opola

I. Uprawnienia

Dla właściciela/współwłaściciela
samochodu osobowego

(w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

bezpłatne przejazdy w każdy piątek

Warunek: posiadanie przy sobie w trakcie przejazdu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel) oraz dowodu rejestracyjnego (lub okazanie danych z usługi mPojazd w aplikacji mObywatel) samochodu osobowego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.

Przejazd z rowerem w autobusie

dozwolony jest w miejscach oznaczonych piktogramem
w dni robocze z wyłączeniem godzin:
6.00 – 9.00 i 13.00 – 17.00
w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych

WARUNEK: umieszczenie roweru w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierowcy autobusu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Pasażer zobowiązany jest również do unieruchomienia roweru podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie go przed przemieszczeniem, przewróceniem lub przechyleniem. Za przewóz roweru Pasażer nie wnosi opłaty.

UWAGA: pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych i oznaczonych znakami graficznymi miejsc mają osoby niepełnosprawne, starsze lub o ograniczonej zdolności ruchowej, poruszające się na wózkach inwalidzkich, z dzieckiem w wózku dziecięcym. Pozostali pasażerowie zobowiązani są do zwolnienia oznaczonych miejsc na każde żądanie osoby uprawnionej. Pasażer z rowerem zobowiązany jest wejść do autobusu jako ostatni.

I. BILETY OKRESOWEkorzystanie z linii pokrywających się.

Posiadacze biletów okresowych trasowanych na określoną linię mogą korzystać z przywileju jazdy autobusami innych linii, niż oznaczona na wykupionym bilecie, po fragmentach pokrywających się z nią tras.

II. BILETY JEDNORAZOWE WEWNĄTRZSTREFOWE

Obowiązują wewnątrz strefy pozamiejskiej. Przejazd na podstawie ww. biletów odbywa  się  na  liniach   wybiegających poza   granice    administracyjne   Opola, a wsiadanie i wysiadanie pasażerów następuje na przystankach usytuowanych poza granicami administracyjnymi miasta.

III. ZASADY TARYFOWE NA WYBRANYCH LINIACH

LINIA 8

Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego w ramach dwóch kursów na trasie:

 • Ochodze – Polska Nowa Wieś/Wawelno (koniec kursu) i powrót Wawelno/PNW – Opole.
 • Polska Nowa Wieś/Wawelno – Ochodze (koniec kursu) i powrót Ochodze – Opole.
 • Opole – Polska Nowa Wieś/Wawelno (koniec kursu) i dojazd z PNW/Wawelna do Ochódz.
 • Opole – Polska Nowa Wieś (koniec kursu) i dojazd z PNW do Domecka.

LINIA 11

Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego od centrum do przystanku „Grudzice – Pętla” i możliwość kontynuacji podróży aż do przystanku „Prosta”.

LINIA 15

 • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego od przystanku „Prószkowska – Postępu” przez przystanek „Winów – Szkolna” i dalej w kierunku Centrum.
 • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego od centrum do przystanku „Winów – Szkolna” i możliwość kontynuacji podróży aż do przystanku „Krapkowicka – Szkolna”.

LINIA 10

 • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego od przystanku „Kolonijna” przez przystanek „Drobiarska – Częstochowska – Pętla” i dalej w kierunku Centrum.
 • Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego od centrum do przystanku „Częstochowska – Drobiarska – Pętla” i możliwość kontynuacji podróży aż do przystanku „Górna – Częstochowska”.

LINIA 80, 8, 12

Dozwolony jest przejazd na podstawie jednego biletu jednorazowego na trasie:

 • Przejazd autobusem linii 80 na trasie: Pucnik/Domecko – „Dambonia – Pętla” i dalej kontynuacja podróży autobusami linii 8/12 na trasie: „Dambonia – Pętla” – „Grotowice – Pętla”.
 • Przejazd autobusem linii 8/12 na trasie: „Grotowice – Pętla” – „Dambonia – Pętla” i dalej kontynuacja podróży autobusami linii 80 na trasie: „Dambonia – Pętla” – Domecko/Pucnik.

II. Ulgi

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych w środkach miejskiego transportu zbiorowego na liniach miejskich i pozamiejskich uprawnione są osoby wymienione w tabelach poniżej, które posiadają przy sobie dokumenty wymienione w tych tabelach albo kartę OPOLKA! z zapisem uprawnień, która stanowi potwierdzenie posiadania wymaganych dokumentów.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

 • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia
  31 marca 2024 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.

Bezpłatne przejazdy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i uchwały Rady Miasta Opola.

GRUPAWYMAGANE DOKUMENTY
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.Książka inwalidy wojennego lub wojskowego (ZUS Rw-51).
Osoby represjonowane będące inwalidami, legitymujące się legitymacją osoby represjonowanej, wystawioną przez ZUS oraz przewodnicy towarzyszący.Legitymacja osoby represjonowanej (ZUS Rw-52).
Dziecko do lat 4.Dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna.
Osoby niepełnosprawne zaliczone do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie.Ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Osoby niewidome, ociemniałe, głuche i głuchonieme zaliczone do II grupy inwa-lidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku, słuchu lub mowy oraz towarzyszący im przewodnicy lub opiekunowie.Ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, uznaniu całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub słuchu (symbol niepełnosprawności: 04 O, 03 L, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia nauki zgodnie z ustawą o systemie oświaty razem z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej i z powrotem.Ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o niepełnosprawności wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie
do ośrodka określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość, a w przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Osoby niepełnosprawne niewymienione w punktach 2 – 4 uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków terapii zajęciowej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem.Ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz skierowanie do ośrodka, określające termin i miejsce planowanych zajęć rehabilitacyjnych lub terapeutycznych. Osoby korzystające z uprawnień na podstawie dokumentu bez zdjęcia, winny posiadać przy sobie inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie objęta kształceniem specjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty, wraz z towarzyszącym im opiekunem; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca kształcenia, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby oraz jej uprawnienia:
a) przy przejazdach do miejsca kształcenia aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub ważne orzeczenie, wypis z orzeczenia lub ważna legitymacja, zawierające adnotację o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności razem z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
b) przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej razem z dokumentem, o którym mowa w lit. a, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej.
Osoby, które ukończyły 70 lat.Dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek i tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Osoby, którym nadano tytuły: „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Opola.Legitymacja wydana przez przewodniczącego Rady Miasta Opola.
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej.Legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa.
Osoby posiadające w trakcie przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego dowód rejestracyjny samochodu osobowego, którego są właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ważnym badaniem technicznym, korzystający z przejazdów w każdy piątek tygodnia.Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel oraz dowód rejestracyjny lub dane mPojazd w aplikacji mObywatel samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (pasażer musi być wpisany do dowodu rejestracyjnego z imienia i nazwiska), z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu środkiem miejskiego transportu zbiorowego tylko jedną osobę.
Pasażerowie w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj.: 22 września każdego roku.Nie dotyczy.
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia w rozumieniu ustawy 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” w rozumieniu ustawy 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, okazana łącznie z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel.
Zorganizowane grupy uczniów i wychowanków publicznych szkół i placówek oświatowych, mających siedzibę na terenie miasta Opola, korzystający z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli lub opiekunów, w celu udziału w zajęciach lekcyjnych, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych realizowanych w przestrzeni miejskiej, wraz z nauczycielami i opiekunami.Warunkiem bezpłatnego przejazdu jest posiadanie przez nauczyciela lub opiekuna grupy podpisanego przez dyrektora publicznej szkoły lub placówki oświatowej zaakceptowanego wniosku z wykazem osób podróżujących w grupie. Każdy członek grupy powinien posiadać także ważną legitymację szkolną lub dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość. Dopuszcza się potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel. Dyrektor publicznej szkoły lub placówki oświatowej zobowiązany jest złożyć do wydziału właściwego do spraw transportu publicznego Urzędu Miasta Opola, na minimum 7 dni przed terminem przejazdu wniosek o wyrażenie zgody na bezpłatny przejazd zawierający cel i trasę przejazdu oraz imienną listę wszystkich uczestników wraz z nauczycielami lub opiekunami. Wniosek razem z opinią wydziału właściwego do spraw transportu publicznego Urzędu Miasta Opola trafia do akceptacji Prezydenta Miasta Opola.
Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.Warunkiem bezpłatnych przejazdów jest posiadanie przez każdego wolontariusza z osobna imiennego identyfikatora ze zdjęciem, który jest zabezpieczony hologramem, razem z dokumen-tem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Dopuszcza się potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel. Organizator zbiórki powinien złożyć do wydziału właściwego
do spraw transportu publicznego Urzędu Miasta Opola, na minimum 14 dni przed terminem przejazdu wniosek o zgodę na bezpłatne przejazdy zawierający cel i trasę przejazdu oraz imienną listę wszystkich wolontariuszy biorących udział w zbiórce. Wniosek razem z opinią wydziału właściwego do spraw transportu publicznego Urzędu Miasta Opola trafia do akceptacji Prezydenta Miasta Opola.
Pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, w trakcie czynności służbowych.Warunkiem bezpłatnych przejazdów jest posiadanie przez każdą osobę działającą na zlecenie organizatora lub operatora imiennego identyfikatora ze zdjęciem, który jest zabezpieczony hologramem razem z dokumentem ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. Dopuszcza się potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel. Przedstawiciel firmy, który na zlecenie organizatora lub operatora ma prowadzić działania w środkach miejskiego transportu zbiorowego powinien złożyć do wydziału właściwego do spraw transportu publicznego Urzędu Miasta Opola, na minimum 7 dni przed terminem przejazdu wniosek o zgodę na bezpłatny przejazd zawierający cel i trasę przejazdu oraz imienną listę wszystkich osób uprawnionych do takich przejazdów. Wniosek razem z opinią wydziału właściwego do spraw transportu publicznego Urzędu Miasta Opola trafia do akceptacji Prezydenta Miasta Opola.
Weterani i weterani poszkodowani.Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ulgowe przejazdy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i uchwały Rady Miasta Opola.

GRUPAWYMAGANE DOKUMENTY
Studenci szkół wyższych (studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie).Aktualna legitymacja studencka.
Kombatanci.Zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień.
Dziecko od 4 roku życia aż do dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.Dokument potwierdzający wiek dziecka, w szczególności dowód osobisty lub paszport, a w  przypadku jego braku oświadczenie towarzyszącego opiekuna.
Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.Aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna wydana przez placówkę oświatową według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra do spraw oświaty lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel oraz legitymacja ISIC wydana dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card).
Emeryci i renciściDokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel wraz z imienną legitymacją potwierdzającą status emeryta lub rencisty lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień, wydanym przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe.
Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia.Legitymacja uczestnika studiów doktoranckich, której wzór określa rozporządzenie właściwego ministra.

III. Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca pasażerów posiadających LEGITYMACJĘ EMERYTA – RENCISTY WOJSKOWEGO.

Legitymacja emeryta - rencisty wojskowego

Przypominamy, że zapis: „Zaliczony do I grupy inwalidztwa” i wynikające z tego tytułu uprawnienia dotyczą wyłącznie osób, których legitymacja zawiera jednoznaczny wpis z numerem i datą wydanego przez Wojskową Komisję Lekarską orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa.


Informacje dla osób niepełnosprawnych

Grafika - dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie autobusy którymi dysponuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy te, oznakowane symbolem wózka inwalidzkiego, wyposażone są w system obniżania osi pojazdu po stronie drzwi wejściowych ECAS (ang. Electronically Controlled Air Suspension), niwelujący różnicę poziomów pomiędzy krawężnikiem, a podłogą pojazdu (tzw. przyklęk z ang. kneeling).

W środkowych drzwiach autobusu znajduje się specjalna platforma, ułatwiająca wprowadzanie wózka inwalidzkiego. Obsługę platformy wykonuje kierowca autobusu, którego pasażer może przywołać umieszczonym przy drzwiach przyciskiem. W środkowej części autobusu znajduje się wydzielone miejsce, wyposażone w pasy do zamocowania wózka. Pasażer niepełnosprawny uprawniony jest do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, zgodnie z zapisami zawartymi w zakładce Uprawnienia i ulgi.

Podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej bywa trudne nie tylko dla osób niepełnosprawnych, czy starszych, mających problem z poruszaniem się, ale również dla pasażerów ze spektrum autyzmu, dla których szum, hałas, wielorakość bodźców i wrażeń towarzyszących korzystaniu z transportu publicznego są wysoce stresujące.

Spot „Nie oceniaj. Każdy ma swoje K2.” pokazuje wyzwania, przed którymi stają oni podczas korzystania z przejazdów autobusami miejskimi i nie tylko, i choć napotykane w codziennym życiu, porównane mogą zostać do ekstremalnego wyczynu, jakim był pierwszy w historii świata zjazd na nartach ze szczytu K2 dokonany przez Andrzeja Bargiela.

Niestandardowe zachowania osób autystycznych, wynikające często z ich nadwrażliwości na dźwięk, światło, zapach czy dotyk mogą być niezrozumiałe dla pasażerów i wywoływać nieodpowiednie reakcje. Bądźmy więc wrażliwi i wyrozumiali dla nietypowo zachowującego się podróżnego, który np. trzepocze rękoma, mówi do siebie, klaszcze, czy śmieje się nieadekwatnie do sytuacji, bo to, co dla nas jest zwykłą sprawą, dla kogoś innego może stanowić kolejny tego dnia szczyt do zdobycia.