Opolska Karta Autobusowa

Informacja telefoniczna: 500-165-450

poniedziałek – środa w godz. 8:00 – 16:00
czwartek – piątek w godz. 10:00 – 18:00

Złóż wniosek online

Logotyp Opolka!

Opolska Karta Autobusowa

Opolska Karta Autobusowa (karta lub Opolka) jest to bezstykowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Opolu oraz e- portmonetki.

Aby korzystać z Opolskiej Karty Autobusowej należy uprzednio zakodować na niej elektroniczny bilet okresowy i/lub doładować środki na e-portmonetce. Bilet elektroniczny (i/lub doładowanie e-portmonetki) zakupiony przez stronę internetową wymaga zakodowania na karcie w biletomacie stacjonarnym, kasowniku albo w Punkcie Obsługi Klienta.  

Opolska Karta Autobusowa występuje w dwóch rodzajach:

 • Karta spersonalizowana (imienna) –  będąca nośnikiem wyłącznie imiennych elektronicznych biletów okresowych oraz elektronicznej portmonetki. Na karcie tej można zapisać informacje o uprawnieniach do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów.
Karta OPOLKA!
Karta OPOLKA!

Użytkownik karty imiennej korzystający z ulgowych biletów zwolniony jest z obowiązku posiadania przy sobie podczas przejazdu dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulgi.

 • Karta na okaziciela –  będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych wyłącznie na okaziciela oraz elektronicznej portmonetki. Wraz z wydaniem karty na okaziciela pobierana jest kaucja zwrotna w wys. 10 zł
Karta OPOLKA!
Karta OPOLKA!

Okaziciel korzystający z przejazdów ulgowych zobowiązany jest podczas kontroli biletowej okazać ważny dokument potwierdzający rodzaj ulgi i czas jej obowiązywania.

Każda karta posiada nadrukowany 17-cyfrowy numer. Dodatkowo dla celów weryfikacji Użytkownik otrzymuje 6-cyfrowy PIN, wyszczególniony na wydawanym wraz z kartą potwierdzeniu odbioru Opolskiej Karty Autobusowej.

Kod PIN niezbędny jest do weryfikacji pasażera:

 • podczas zgłoszenia telefonicznego o zagubieniu/utracie karty i konieczności jej zastrzeżenia bądź zablokowania (w przypadku kart na okaziciela również nr karty)
 • przy zwrocie kaucji oraz punktów z e-portmonetki podczas rezygnacji z karty na okaziciela

Okres ważności karty wynosi 5 lat.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Karty należy zgłosić się do POK po jej duplikat. Wydanie duplikatu wymaga wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł.

Zwrot/Blokada Opolskiej Karty Autobusowej

 1. Zwrotu karty dokonuje się wyłącznie w POK.

Użytkownik karty imiennej lub jej duplikatu, otrzyma wówczas równowartość punktów zapisanych w e-portmonetce i/lub wartość niewykorzystanego kontraktu długoterminowego oraz kaucję pobraną przy wystawianiu duplikatu karty.

Użytkownik karty na okaziciela podczas jej zwrotu otrzyma kaucję oraz wartość punktów zgromadzonych na e-portmonetce, pod warunkiem podania przez niego prawidłowego kodu PIN.

 1. Zablokowania karty można dokonać:
 • za pomocą POP
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (po okazaniu dowodu osobistego lub podania nr karty i właściwego PIN-u)
 • telefonicznie (w godzinach pracy POK) po weryfikacji kodu PIN oraz dodatkowo w przypadku karty na okaziciela po podaniu jej numeru.

Blokada karty nastąpi do 24 godzin od zgłoszenia. Do tego czasu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za środki zgromadzone na e-portmonetce.

Jak uzyskać kartę?

Opolskie Karty Autobusowe wydawane są wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta (POK), czyli w dwóch kasach biletowych MZK Sp. z o.o. w Opolu, zlokalizowanych przy:

 • Pużaka 58 (przy pętli autobusowej),
 • 1 Maja 4 (Centrum Przesiadkowe),

POK-i czynne są w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6:15 – 20:00.

 W celu uzyskania imiennej (spersonalizowanej) karty należy:

 1. Złożyć wniosek elektroniczny przez POP (strona internetowa o adresie pop.mzkopole.pl, na której zamieszczone są niezbędne informacje dotyczące Systemu Obsługi Pasażerów oraz stosowne regulaminy) i załączyć zdjęcie,
 2. Wypełnić/złożyć wniosek osobiście w POK oraz dołączyć 1 zdjęcie w formie papierowej w formacie (35 x 45 mm).

W obu przypadkach niezbędne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W imieniu osoby nieletniej zgody na wniosku udziela jego opiekun prawny.

 1. W celu spersonalizowania karty w POK należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, a w przypadku posiadania uprawnienia do ulgi również dokument potwierdzający rodzaj ulgi i czas jej obowiązywania.

Wydanie spersonalizowanej karty jest bezpłatne.

Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienia do ulgi wnioskodawca zgłasza do POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i karty Opolka; aktualizacja niepowodująca wydania nowej karty jest bezpłatna; wydanie nowej karty wymaga uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 10 zł.

Uzyskanie karty na okaziciela nie wymaga składania wniosku. Warunkiem jej wydania jest:

 1. uiszczenie zwrotnej kaucji w wysokości 10,00 zł.
 2. akceptacja obowiązujących regulaminów Systemu Obsługi Pasażera (SOP),

Do każdej wydanej karty wystawiane jest potwierdzenie odbioru Opolskiej Karty Autobusowej zawierające numer karty oraz 6 cyfrowy numer PIN, służące do weryfikacji Użytkownika. Dane te należy zachować. Kartę wydaje się pod warunkiem dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, który będzie dostępny na stronie internetowej (do wydruku).

e-portmonetka

Czym jest e-portmonetka?

Jest to aplikacja na karcie umożliwiająca wniesienie opłaty wyłącznie za bilety jednorazowe (jednokrotnego przejazdu, przesiadkowe, dobowe, weekendowe). Przez wniesienie opłaty rozumie się „skasowanie” wybranego biletu poprzez zbliżenie Karty do czytnika kasownika. Opłata zostanie pobrana automatycznie zgodnie z taryfą domyślną przypisaną do e-portmonetki.

W przypadku potrzeby zakupu innego biletu niż zdefiniowany w taryfie domyślnej należy wybrać żądany bilet za pomocą menu widocznego na wyświetlaczu kasownika, a następnie zbliżyć kartę do czytnika kasownika.

Po prawidłowym zarejestrowaniu skasowania biletu z e-portmonetki, kasownik potwierdzi operację za pomocą sygnału dźwiękowego oraz odpowiedniej informacji na wyświetlaczu ( m.in. pobrana kwota oraz stan pozostałych środków na e-portmonetce).

Doładowania e-portmonetki można dokonać:

 1. w Punktach Obsługi Klienta (kasach biletowych),
 2. w Punktach Obsługi Sprzedaży (POS) – należących do podmiotów handlowych zewnętrznych (kioskach, sklepach),
 3. przez Portal Obsługi Pasażera – strona internetowa o adresie pop.mzkopole.pl, na której umieszczone są niezbędne informacje dotyczące Systemu Obsługi Pasażerów oraz stosowne regulaminy.

Doładowanie takie wymaga zakodowania operacji na karcie w POK lub w biletomacie stacjonarnym bądź w kasowniku, po upływie maksymalnie 24 godzin, w terminie do 14 dni od daty zakupu.

 1. w biletomacie stacjonarnym,
 2. w biletomacie mobilnym wyłącznie kwotą 20,00 zł.

Suma środków zgromadzonych w e-portmonetce nie może przekroczyć limitu ilości punktów odpowiadającego kwocie 200,00 złotych.

Punkty zgromadzone z e-portmonetce tracą ważność po 2 latach, licząc od dnia ostatniego doładowania.

Zakup biletu okresowego

Zakup biletu okresowego w Portalu Obsługi Pasażera

Na karcie OPOLKA można zapisać maksymalnie dwa bilety okresowe, które lokowane są w tzw. bankach, przy czym kupno drugiego biletu jest możliwie dopiero po zakodowaniu pierwszego. System nie pozwala na zakup biletów w tych samych lub pokrywających się okresach ich obowiązywania. Zapisany na karcie rodzaj ulgi (jeżeli został zdefiniowany podczas wyrabiania karty) i okres jej obowiązywania wyznacza zakres dostępnych dla Użytkownika biletów okresowych. Użytkownik będzie mógł kupić bilet okresowy jedynie z taką ulgą, jaką wcześniej przypisano do jego karty. Pamiętaj o przedłużeniu ważność legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Zmiana danych zawartych na karcie możliwa jest wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta – kasach biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu.

W celu zakupu biletu w sklepie internetowym należy uprzednio wyrobić kartę, następnie zarejestrować się w serwisie internetowym (opolka.mzkopole.pl) przy wykorzystaniu numeru karty oraz kodu PIN, które Użytkownik otrzymał na potwierdzeniu odbioru Opolskiej Karty Autobusowej. Jeżeli konto zostało prawidłowo utworzone, przed pierwszym zalogowaniem się należy potwierdzić adres e-mail klikając link aktywacyjny otrzymany w e-mailu.

Po rejestracji i zalogowaniu się w systemie należy w zakładce kup bilet wybrać bilet (lub wpłatę do e-portmonetki, z której można kupić poprzez skasowanie w kasowniku wyłącznie elektroniczne bilety jednorazowe) i dodać do koszyka, a następnie wskazać numer linii, jeżeli bilet jest liniowy oraz datę, od której ma obowiązywać. Zakup biletu winien nastąpić  najpóźniej 24 ha przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania. Płatności dokonuje się po przejściu do kasy, gdzie należy zaakceptować warunki korzystania z serwisu oraz potwierdzić zamówienie. Na wskazany adres e-mail Użytkownika zostanie przesłane potwierdzenie dokonania transakcji.

Klient może zwrócić się do MZK z wnioskiem o wystawienie faktury VAT do transakcji zakupu biletu lub doładowania e-portmonetki w terminie ustawowym. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną na adres opolka.faktury@mzkopole.pl lub w formie pisemnej w POK, wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji, które otrzymał na adres e-mail. Wydanie faktury nastąpi w POK w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Zakupiony w POP bilet należy zakodować na karcie, to znaczy aktywować go w jednym z następujących punktów:

 • biletomacie stacjonarnym;
 • kasowniku;
 • POK (Punkcie Obsługi Klienta).

Po upływie 14 dni od momentu zakupu aktywację tą można przeprowadzić wyłącznie w POK. Bilet  nieaktywowany uznawany jest za nieważny.

Ważność uprawnienia do ulgi

Na podstawie dokumentów przedłożonych w POK uprawnienie do korzystania z ulgowych biletów jednokrotnego kasowania i ulgowych biletów okresowych zostaje zapisane na karcie OPOLKA! Należy zatem uaktualnić ważność legitymacji lub innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie uprawnienia do ulgi. Po przedłużeniu ważności dokumentów należy przedłużyć uprawnienie do ulgi zapisane na karcie OPOLKA! w Punktach Obsługi Klienta – kasach biletowych. Dopełnienie tej formalności spowoduje brak konieczności posiadania ww. dokumentów podczas przejazdu oraz w trakcie kontroli. Umożliwi również samodzielny zakup biletu okresowego ulgowego we wszystkich kanałach sprzedaży:

 1. sklepie internetowym mzkopole.pl/Account/Login. Usługa dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy Opolskiej Karty Autobusowej, po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie opolka.mzkopole.pl;
 2. biletomatach stacjonarnych;
 3. POK – kasach biletowych przewoźnika;
 4. POS – Punktach Obsługi Sprzedaży.

Brak aktualizacji – przedłużenia ulgi na Opolskiej Karcie Autobusowej OPOLKA! spowoduje, że w sytuacji, gdy:

 1. uprawnienie do ulgi jest ważne w momencie zakupu biletu, ale wygasa przed końcem okresu obowiązywania biletu okresowego ulgowego (np. zakup biletu 30-dniowego jest w dniu 03.09.2021 r., a ulga wygasa z dniem 30.09.2021 r.) pasażer nie będzie mógł kupić biletu w biletomacie stacjonarnym, a zakup biletu w POK, POS lub przez Internet będzie poprzedzony ostrzeżeniem o konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi w czasie przejazdu autobusem.
 2. uprawnienie do ulgi jest nieważne w momencie zakupu biletu okresowego ulgowego (np. zakup biletu jest w dniu 01.10.2021 r., a ulga wygasła z dniem 30.09.2021 r.) pasażer nie będzie mógł kupić biletu poprzez biletomat stacjonarny, POS i Internet, a zakup biletu będzie możliwy wyłącznie w POK i spowoduje konieczność posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi w czasie przejazdu autobusem.

Instrukcje

Instrukcja biletomatu stacjonarnego 1
Instrukcja biletomatu stacjonarnego 2
Instrukcja biletomatu stacjonarnego 3
Instrukcja biletomatu stacjonarnego 4

Biletomat mobilny

Wszystkie autobusy opolskiej komunikacji miejskiej wyposażone zostały w biletomaty mobilne, w których istnieje możliwość:

 • zakupu biletu papierowego jednorazowego, dobowego, weekendowego, nocnego
 • doładowania e-portmonetki na Opolskiej Karcie Autobusowej kwotą w wysokości 20 zł.
 • sprawdzenia salda e-portmonetki na Opolskiej Karcie Autobusowej
 • sprawdzenia daty obowiązywania biletu okresowego na Opolskiej Karcie Autobusowej.

Biletomaty mobilne obsługują płatność:

 • kartami płatniczymi.
Instrukcja biletomatu mobilnego 1
Instrukcja biletomatu mobilnego 2

Kasownik

Wszystkie autobusy opolskiej komunikacji miejskiej wyposażone zostały w kasowniki, w których istnieje możliwość:

 • skasowania biletu papierowego;
 • skasowania biletu ze środków z e-portmonetki na Opolskiej Karcie Autobusowej;
 • zakodowania/aktywowania na Opolskiej Karcie Autobusowej biletu okresowego kupionego w POP;
 • zakodowania/aktywowania na Opolskiej Karcie Autobusowej doładowania wykonanego w POP;
 • sprawdzenia salda e-portmonetki na Opolskiej Karcie Autobusowej;
 • sprawdzenia daty obowiązywania biletu okresowego na Opolskiej Karcie Autobusowej.

Instrukcja obsługi kasownika:

Instrukcja kasownika 1
Instrukcja kasownika 2
Instrukcja kasownika 3