Preambuła

Chronimy Twoją prywatność  w  trakcie  korzystania z serwisów pop.mzkopole.pl oraz ebilet.mzkopole.pl

Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2018, poz. 1000);

Poniżej zawarte zapisy mają na celu poinformowanie o danych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszego serwisu, o sposobie ich wykorzystania, poprawiania oraz usuwania, a także określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole , co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U z roku 2017, poz. 1907 z późn. zm.).

I. Informacje o Administratorze danych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od Użytkowników serwisów pop.mzkopole.pl oraz ebilet.mzkopole.pl zwanych dalej Serwisami.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:
 • Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800,
 • Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole, e-mail: mzk@mzkopole.pl, tel. (+48 77) 40 23 100.

II. Informacje o zakresie danych zbieranych przez Współadministartorów

 1. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.
 2. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google. Analytics dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 3. Serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics).
  Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam https://www.google.com/settings/ads. Zachęcamy również do odwiedzenia strony z dostępnymi  aktualnie  narzędziami  do  blokowania  Google  Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Serwis oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników.

 

III. Informacja o danych osobowych zbieranych przez Współadministratorów dla osób ubiegających się o spersonalizowaną kartę elektroniczną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:

 1. Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800,
 2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole, e-mail: mzk@mzkopole.pl, tel. (+48 77) 40 23 100,

związane porozumieniem o współadministracji, dalej Współadministratorzy. Przedmiotowe porozumienie zostało opublikowane na stronach internetowych Współadministratorów. Podmioty te ustalają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor ochrony danych:

Współadministratorzy mają powołanych Inspektorów Ochrony Danych:

 1. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl,
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.: ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole; e-mail: iod@mzkopole.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy jaką Państwo zawierają ze Współadministratorami korzystając z publicznego transportu zbiorowego; dane te są niezbędne do:
  • wydania imiennej Opolskiej Karty Autobusowej, zakupu i obsługi elektronicznych biletów,
  • dystrybucji biletów uprawniających do przejazdów na liniach autobusowych,
  • weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi,
  • weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień),
  • wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu),
  • obsługi reklamacji opłat dodatkowych,
  • funkcjonowania profilów na Portalu Obsługi Pasażera,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu:
  • obsługi reklamacji (na podstawie przepisów: kodeksu cywilnego t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., ustawy Prawo Przewozowe t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 8 i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie),
  • przeprowadzania windykacji (na podstawie przepisów: kodeksu cywilnego t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., kodeksu postepowania cywilnego t.j. DZ.U. z 2021 r. poz.1805 z późn. zm. oraz ustawy Probsługa skarg, wniosków i petycji (w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, dział VIII Skargi i wnioski t.j. DZ.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870),awo Przewozowe t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 8 i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych dodatkowych (numer telefonu, adres mailowy) w celu możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowe oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

Odbiorcy danych:

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak: kancelarie prawne i windykacyjne, rejestry dłużników, dostawcy systemów IT. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom takim jak Sąd, Prokuratura, Policja, na ich uzasadniony wniosek.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zebranie w celu zawarcia i realizacji z Państwem umowy będą przechowywane na czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego, chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani lub za zgodą, którą Państwo wyrażą.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną przekazana, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a tak się nie stanie, nie będzie możliwości zawarcia takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych odbywa się na podstawie zgody, to brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowe oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

IV. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) oraz podobnych technologii – oraz możliwość ich wyłączenia

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

 1. Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. cookies. Identyfikują one przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.
 2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 3. Serwisy obce, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się w Serwisie (np. vimeo, youtube), mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 5. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Co to jest cookies?

Cookies to z ang. Ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach służących do przeglądania internetu. W ciasteczku zapisane są informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, okres życia, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki.

 

Do czego cookies są używane?

Cookies stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam) do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie stron internetowych. Cookies służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Czy cookies zawierają dane osobowe?

Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jakich cookies używa Serwis?

Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki stałe (pozostają przez czas określony w parametrach plików cookies ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Swoje cookies mają również podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotyczące polityki prywatności cookies partnerów znaleźć można na ich stronach.

Jak usunąć lub/i zablokować pliki cookies ?

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies. Jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików cookies, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub blokowania usług w przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia stron dodanych w zakładkach ulubione, ułatwień dostępu typu: automatyczne logowanie, zapamiętywanie hasła/loginu itp.

Usuwanie i blokowanie plików:

 • w Google Chrome: Należy kliknąć Ustawienia, następnie Pokaż ustawienia zaawansowane, a następnie w polu Prywatność klikamy Ustawienia treści. W nowym oknie, które się uruchomi wybieramy opcję Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn. Wciskamy również przycisk Wszystkie pliki cookie i dane witryn i w otwartym oknie klikamy Usuń wszystkie.
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablokować pliki cookies wybieramy kolejno opcje: Narzędzia, potem Opcje internetowe, kolejno zakładkę Prywatność, a później Zaawansowane. W nowym oknie zaznaczamy Zastąp automatyczną obsługę plików cookie, a potem wybieramy dwukrotnie opcję zablokuj i potwierdzamy na OK. By usunąć zapisane wcześniej pliki cookies: wybieramy kolejno opcje: Narzędzia, potem Opcje internetowe i przy opcji Historia przeglądania klikamy na Usuń. Następnie zaznaczamy opcje: Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web oraz Pliki cookie i klikamy Usuń.
 • Mozilla Firefox: By zablokować ciasteczka wybieramy Narzędzia, potem Opcje i zakładkę Prywatność. Tam wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika oraz niżej odznaczamy opcję Akceptuj ciasteczka. Zatwierdzamy przez OK. By usunąć zapisane cookies: Wybieramy Narzędzia i Wyczyść historię przeglądania. Wybieramy okres do wyczyszczenia: wszystko i zaznaczamy opcję Ciasteczka . Zatwierdzamy przez wciśnięcie OK.
 • W przeglądarce Opera by zablokować ciasteczka – W menu wybieramy opcję Ustawienia, a później Preferencje, tam zaś Zaawansowane i Ciasteczka. Spośród dostępnych opcji wybieramy Nigdy nie akceptuj ciasteczek i klikamy w przycisk OK. By usunąć zebrane już ciasteczka – W menu wybieramy opcję Ustawienia, a później Preferencje, tam zaś Zaawansowane i Ciasteczka. Następnie klikamy opcje Zarządzaj ciasteczkami i w nowo otwartym oknie klikamy w przycisk Usuń dla każdej pozycji.
 • W przeglądarce Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie.
 • W przeglądarkach urządzeń mobilnych: Funkcja obsługi plików typu cookies może być różna na różnych modelach telefonu bądź urządzenia przenośnego. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funkcję pełnią?

 • Aby wyświetlać reklamy w usługach, w których pliki cookie mogą nie działać (np. w aplikacjach na urządzenia mobilne), Serwis może użyć anonimowych identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.
 • Pełnią one podobne funkcje co pliki cookies.

Jak zarządzać Anonimowymi Identyfikatorami?

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

V. Zmiany w Polityce prywatności, kontakt i postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików cookies. Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu.  Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
 3. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorami.

 Na tej stronie używamy cookies i podobnych technologii, aby m.in. zapamiętać Twoje ulubione ustawienia i szybciej wyświetlać Ci je podczas kolejnych wizyt tutaj lub w celu świadczenia usługi. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysku. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności i polityki cookies.