Polityka prywatności

Preambuła

Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszych serwisów, przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz plików cookies:

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO),
 2. Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1781),
 3. Ustawy prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U z 2024 r.  poz. 34).

I. Ogólna klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:

 1. Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800,
 2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole, e-mail: mzk@mzkopole.pl, tel. (+48 77) 40 23 100,

związane porozumieniem o współadministracji, dalej Współadministratorzy.  Podmioty te ustalają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor ochrony danych:

Współadministratorzy mają powołanych Inspektorów Ochrony Danych:

 1. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl; tel. (+48 77) 54 11 328,
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.: ul. Luboszycka 19; 45-215 Opole; e-mail: iod@mzkopole.pl; tel. (+ 48 77) 40 23 100.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy jaką Państwo zawierają ze Współadministratorami korzystając z publicznego transportu zbiorowego; dane te są niezbędne do:
  • wydania imiennej Opolskiej Karty Autobusowej, zakupu i obsługi elektronicznych biletów,
  • dystrybucji biletów uprawniających do przejazdów na liniach autobusowych,
  • weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi,
  • weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień),
  • wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu),
  • obsługi reklamacji opłat dodatkowych,
  • funkcjonowania profilów na Portalu Obsługi Pasażera,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu:
  • obsługi reklamacji na podstawie przepisów: kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), ustawy prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 8 z późn. zm.),
  • przeprowadzania windykacji na podstawie przepisów: kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1550 z późn. zm.) oraz ustawy prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.),
  • obsługi skarg, wniosków i petycji na postawie przepisów kodeks postępowania administracyjnego, dział VIII Skargi i wnioski (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz ustawy o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych dodatkowych (numer telefonu, adres mailowy) w celu możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowe oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

Odbiorcy danych:

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak: kancelarie prawne i windykacyjne, rejestry dłużników, dostawcy systemów IT. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom takim jak Sąd, Prokuratura, Policja, na ich uzasadniony wniosek.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji z Państwem umowy będą przechowywane na czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego, chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w granicach przewidzianych przepisami prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani lub za zgodą, którą Państwo wyrażą.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną przekazana, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a tak się nie stanie, nie będzie możliwości zawarcia takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych odbywa się na podstawie zgody, to brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowej oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

II. Wykorzystanie plików cookies oraz podobnych technologii – oraz możliwość ich wyłączenia.

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisach nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Możemy analizować gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o opisane niżej pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Co to jest cookies?

Cookies to z ang. Ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników tj. smartphone, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach służących do przeglądania Internetu. W ciasteczku zapisane są informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, okres życia, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki.

Czy cookies zawierają dane osobowe?

Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Rodzaje plików cookies?

Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki stałe (pozostają przez czas określony w parametrach plików cookies ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Jak usunąć lub/i zablokować pliki cookies ?

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies, jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików cookies, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub blokowania usług w przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia stron dodanych w zakładkach ulubione, ułatwień dostępu typu: automatyczne logowanie, zapamiętywanie hasła/loginu itp.

Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funkcję pełnią?

 1. Aby wyświetlać reklamy w usługach, w których pliki cookies mogą nie działać (np. w aplikacjach na urządzenia mobilne), Serwis może użyć anonimowych identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookies na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookies nie jest obsługiwana.
 2. Pełnią one podobne funkcje co pliki cookies.

Jak zarządzać Anonimowymi Identyfikatorami?

Każdy model urządzenia może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia.

Serwisy obce.

W naszych serwisach mogą być wykorzystane serwisy obce (np. YouTube), które mogą także używać cookies, W takim przypadku zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

III. Zmiany w Polityce prywatności, kontakt i postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików cookies. Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
 3. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorami.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Waldemar Kostrzycki, kontakt pod adresem mailowym iod@mzkopole.pl.