Regulamin Opolskiej Karty Autobusowej

Regulamin

Opolskiej Karty Autobusowej i  Portalu Obsługi Pasażera

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. SOP – System Obsługi Pasażera, umożliwiający między innymi zakup biletu elektronicznego.
 2. Opolska Karta Autobusowa/Karta – elektroniczna, bezstykowa karta działająca
  w ramach SOP; oznacza zarówno Kartę imienną jak i Kartę na okaziciela.
 3. E-portmonetka – aplikacja na Karcie umożliwiająca gromadzenie punktów celem wykorzystywania ich do wnoszenia opłat za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego w Opolu, według obowiązującej taryfy.
 4. Operacja – czynności dokonane przy użyciu Karty, a w szczególności: doładowanie, dokonanie zapłaty, identyfikacja.
 5. Karta imienna – elektroniczna, bezstykowa Karta z nadrukowanymi i zapisanymi
  w formie elektronicznej danymi identyfikującymi Użytkownika Karty,
 6. Karta na okaziciela – elektroniczna, bezstykowa Karta bez nadrukowanych i zapisanych
  w formie elektronicznej danych identyfikujących Użytkownika Karty.
 7. Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkt sprzedaży i kodowania biletów okresowych
  oraz doładowań E-portmonetki, działający u Operatora w ramach SOP.
 8. Portal Obsługi Pasażera (POP) – strony internetowe o adresie pop.mzkopole.pl oraz ebilet.mzkopole.pl, na której zamieszczone są informacje dotyczące systemu SOP.
 9. Konto – konto w POP zakładane przez Klienta w celu zakupu biletów okresowych
  oraz doładowywania E-portmonetki.
 10. Punkt Obsługi Sprzedaży (POS) – należące do podmiotów zewnętrznych punkty sprzedaży (np. kioski, sklepy), w których możliwy jest zakup biletu elektronicznego
  oraz doładowanie E-portmonetki.
 11. Organizator lub Miasto Opole – należy przez to rozumieć Miasto Opole,
 12. Operator lub MZK – Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o. w Opolu,
 13. Użytkownik lub Pasażer – osoba fizyczna będąca posiadaczem Karty, korzystająca jako pasażer z usługi przewozu na podstawie biletu elektronicznego.
 14. Klient – osoba fizyczna/osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu komunikacji miejskiej lub doładowania
  E-portmonetki,
 15. Regulamin – niniejszy dokument.
 16. Regulamin przewozu – Regulamin przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR-I.0050.259.2016 z dnia 18.05.2016 r. z późn. zm., dostępny na stronach internetowych opole.pl lub www.mzkopole.pl.
 17. Bilet – bilet elektroniczny zapisany na Karcie upoważniający do przejazdu środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Organizatora.
 18. Punkt/y – forma zapisu środków na Karcie w E-portmonetce umożliwiających wniesienie jednorazowej opłaty za przejazd. W przeliczeniu 1 punkt = 1 grosz,
 19. Doładowanie – zasilenie E-portmonetki
 20. Zakodowanie (biletu i/lub punktów) – zapis elektroniczny na Karcie kupionego
  za pośrednictwem strony internetowej (POP) biletu okresowego i/lub punktów. Zakodowania można dokonać w kasownikach, biletomatach stacjonarnych oraz POK.
 21. Biletomat stacjonarny – urządzenie instalowane w wyznaczonych miejscach na terenie obsługiwanym przez Operatora umożliwiające kupno biletów, kodowanie kontraktów, zasilanie E-portmonetki, przyjmujące zapłatę za pomocą gotówki lub karty płatniczej.
 22. Biletomat mobilny – urządzenie instalowane w autobusach umożliwiające kupno biletów, zasilanie E-portmonetki, przyjmujące zapłatę za pomocą karty płatniczej.
 23. Kasownik – urządzenie z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym kart bezstykowych umożliwiające „kasowanie” biletów z E-portmonetki, sprawdzanie ważności biletu okresowego oraz zakodowanie biletu zakupionego za pośrednictwem POP.
 24. Umowa – umowa sprzedaży biletów lub doładowania E-portmonetki w ramach korzystania
  z Karty działającej w SOP, zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem w skutek złożenia przez Klienta zamówienia lub zakodowania wybranego biletu na Kartę lub kwoty doładowania E-portmonetki oraz potwierdzenia przez Operatora realizacji zlecenia w formie wskazanej
  w niniejszym Regulaminie.
 25. Siła Wyższa – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron Umowy i któremu
  nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 26. PIN – 6-cyfrowy numer przypisany do danej Karty, służący do identyfikacji.

PORTAL OBSŁUGI PASAŻERA

§ 2

 1. Strona internetowa pop.mzkopole.pl umożliwia Klientowi dostęp do informacji o taryfie
  i Karcie, rozkładach jazdy, aktualnościach. Zawiera część ogólnodostępną oraz zastrzeżoną, dostępną tylko po zalogowaniu się, w której można doładować E-portmonetkę oraz zakupić bilet okresowy,
 2. Warunkiem założenia konta na POP jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja Polityki Prywatności, potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia ww. konta. Treść niniejszego Regulaminu, zasady funkcjonowania POP, polityka prywatności dostępne są na stronie internetowej, na której POP został umieszczony.

OPOLSKA KARTA AUTOBUSOWA

§ 3

 1. Karta lub jej duplikat wydawana jest tylko i wyłącznie w POK.
 2. Wnioski i inne dokumenty dotyczące SOP, w tym o wydanie Karty, można pobrać z POP
  lub otrzymać w POK.
 3. Wydanie Karty uwarunkowane jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Wraz z Kartą Użytkownik/Klient otrzymuje potwierdzenie jej odbioru oraz kod PIN służący do osobistej lub telefonicznej weryfikacji Użytkownika/Klienta. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania kodu PIN osobom trzecim.
 5. Użytkownik obowiązany jest do przechowywania Karty w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie lub zniszczenie.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Karty przez Użytkownika należy zgłosić się
  do POK w celu wydania duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty wymaga wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł.
 7. Karta z ujawnioną wadą fabryczną uniemożliwiającą korzystanie z SOP w pełnym zakresie podlega nieodpłatnej wymianie w POK. W takim przypadku dokonuje się nieodpłatnie automatycznego przeniesienia punktów zgromadzonych na E-portmonetce oraz zakodowanych biletów na nową Kartę.
 8. Użytkownik może posługiwać się Kartą od chwili odbioru do chwili upływu ważności Karty lub jej zablokowania.
 9. W przypadku utraty Karty należy dokonać jej zastrzeżenia, w celu zabezpieczenia Karty przed nieuprawnionym użyciem.
 10. Zastrzeżenie posiadanej Karty można zgłosić osobiście w POK po przedstawieniu dokumentu tożsamości, telefonicznie w godzinach pracy POK lub bezpośrednio na stronie POP po zalogowaniu się na konto. W celu zastrzeżenia posiadanej Karty niezbędne jest podanie numeru Karty oraz kodu PIN.
 11. Automatyczne zablokowanie Karty może nastąpić w przypadku:
  • użycia zastrzeżonej Karty,
  • stwierdzenia nieuprawnionego, pozasystemowego doładowania Karty, jakichkolwiek prób jej modyfikacji lub kopiowania,
  • upływu terminu ważności Karty.
 12. Okres ważności Karty wynosi 5 lat. Miasto Opole zastrzega sobie prawo do zmiany okresu ważności Karty, informując o tym Użytkowników.
 13. Zablokowanie karty następuje do 24 godzin od zgłoszenia. Do tego momentu Organizator i Operatornie odpowiadają za środki zgromadzone w E-portmonetce na Karcie.
 14. Istnieje możliwość zapisania na Karcie taryfy domyślnej. Oznacza to, że Użytkownik
  ma możliwość określenia taryfy służącej do szybkiego wnoszenia opłaty za przejazd punktami zgromadzonymi w E-portmonetce.

KARTA NA OKAZICIELA

§ 4

 1. Kartę na okaziciela wydaje się po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 10 zł.
 2. Karta na okaziciela umożliwia zakup biletów na okaziciela wszystkich typów
  oraz korzystanie z E-portmonetki. W przypadku zakupu biletu ulgowego, podczas kontroli biletów posiadacz Karty na okaziciela zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego rodzaj ulgi i czas jej obowiązywania.
 3. W przypadku zwrotu Karty na okaziciela, Klientowi zwracana jest w POK kaucja oraz wartość punktów zgromadzonych na E-portmonetce, pod warunkiem podania przez niego prawidłowego kodu PIN oraz numeru tej Karty.

KARTA IMIENNA

§ 5

 1. Karta imienna jest wydawana na podstawie pisemnego lub elektronicznego wniosku.
 2. Pierwsza Karta imienna wydawana jest bezpłatnie.
 3. Na karcie imiennej wydrukowane są następujące dane:
  • imię i nazwisko Użytkownika;
  • zdjęcie Użytkownika.
 4. Za aktualizację danych osobowych złożonych i zawartych we wniosku  znajdującym się
  w SOP odpowiada Użytkownik.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do odebrania Karty imiennej osobiście w celu możliwości zweryfikowania przez pracownika POK danych osobowych zawartych w składanym wniosku. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego rodzaj ulgi i czas jej obowiązywania (jeśli takie uprawnienia posiada) zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek o wydanie Karty imiennej podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 7. Karta imienna może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne
  są na niej umieszczone.
 8. W przypadku rezygnacji i zwrotu w POK Karty imiennej lub jej duplikatu, Użytkownikowi zwracana jest równowartość punktów zapisanych w E-portmonetce i/lub wartość niewykorzystanego biletu okresowego oraz kaucja pobrana przy wystawianiu duplikatu karty.
 9. Użytkownik Karty imiennej jest obowiązany do nieudostępniania jej osobom trzecim.
 10. Karta imienna umożliwia zakup biletów okresowych imiennych oraz korzystanie
  z E-portmonetki.
 11. Warunkiem zakupu ulgowych biletów okresowych jest zapis na Karcie ulgi wraz z datą jej ważności. Każdorazowa zmiana ulgi wymaga jej zakodowania w POK, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi. Po upływie daty ważności ulgi Karta imienna traktowana jest jako Karta w taryfie normalnej i nie pozwala na zapis biletu okresowego ulgowego.
 12. W przypadku kontroli ulgowego biletu okresowego zapisanego na Karcie na okaziciela
  oraz biletów ulgowych opłacanych środkami z E-portmonetki wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

   ZAKUP BILETU NA KARTĘ

§ 6

 1. Zakupu biletu okresowego na Kartę można dokonać w biletomacie stacjonarnym
  oraz w dowolnym punkcie POK, POS lub za pośrednictwem POP.
 2. Bilet zakupiony za pośrednictwem POP musi zostać zakodowany w kasowniku, biletomacie stacjonarnym lub w POK.
 3. Zakodowanie biletu w biletomacie stacjonarnym oraz kasowniku jest możliwe po upływie maksymalnie 24 godzin, w terminie do 14 dni od momentu jego zakupu. Po upływie 14 dni zakodowanie będzie możliwe wyłącznie w POK.
 4. Rodzaje i taryfę biletów uprawniających do przejazdów środkami transportu MZK określa Uchwała Rady Miasta Opola, której treść dostępna jest na stronach internetowych opole.pl i www.mzkopole.pl.
 5. Wydruk potwierdzenia dokonania transakcji zakupu biletu nie stanowi dokumentu przewozu
  i nie upoważnia do korzystania z przejazdów środkami transportu komunikacji miejskiej
  w Opolu.
 6. Warunkiem zakupu ulgowego biletu okresowego jest zapis na Karcie potwierdzający uprawnienie do ulgi ważne co najmniej przez cały okres obowiązywania tego biletu.
 7. Każdy bilet okresowy przed rozpoczęciem jego terminu ważności może podlegać zwrotowi. Zwrot środków za niewykorzystany bilet następuje wyłącznie w POK.
 8. Każdy bilet okresowy, który został zakupiony w POS może podlegać zwrotowi
  w tym samym punkcie w czasie do jednej godziny, licząc od momentu jego zakupu.
 9. Każdy bilet imienny okresowy może podlegać zwrotowi w trakcie jego obowiązywania
  na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Miasta Opola, której treść dostępna jest na stronach internetowych opole.pl i www.mzkopole.pl.

E-PORTMONETKA

§ 7

 1. Każda Karta posiada uruchomioną usługę E-portmonetka, aktywowaną w trakcie wydawania Karty.
 2. Przy pomocy E-portmonetki można dokonywać płatności za bilety elektroniczne jednorazowego przejazdu, dobowe, weekendowe, przesiadkowe.
 3. Suma środków zgromadzonych na E-portmonetce nie może przekroczyć limitu ilości punktów odpowiadającego kwocie 200 zł.
 4. E-portmonetkę można doładowywać w POK, POS POP, biletomacie stacjonarnym oraz stałą kwotą 20 zł w biletomacie mobilnym.
 5. W przypadku doładowania E-portmonetki w POP, konieczne jest zakodowanie
  operacji w biletomacie stacjonarnym, kasowniku albo w POK. Zakodowanie doładowania
  w biletomacie stacjonarnym oraz kasowniku jest możliwe po upływnie maksymalnie
  24 godzin, w terminie do 14 dni od momentu jego zakupu.
 6. Po upływie 14 dni od momentu zakupu doładowania zakodowanie operacji możliwe jest wyłącznie w POK.
 7. Punkty zgromadzone na E-portmonetce tracą ważność po 2 latach licząc od dnia ostatniego doładowania.
 8. Klient/Użytkownik Karty może sprawdzić ilość środków zgromadzonych na E-portmonetce
  w kasownikach, biletomatach stacjonarnych, POK oraz w POP.
 9. Przeniesienie zapisanych na E-portmonetce punktów może nastąpić w POK wyłącznie
  z Karty imiennej na jej duplikat.
 10. Przeniesienie zapisanych na E-portmonetce punktów z utraconej Karty na jej duplikat może nastąpić po upływie 24 godzin od zablokowania Karty. Operacja dokonywana
  jest wyłącznie w POK. W przypadku Karty na okaziciela dla realizacji usługi wymagane
  jest podanie właściwego kodu PIN oraz numeru utraconej karty.

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

§ 8

 1. Składanie reklamacji dotyczących działania Karty Autobusowej i/lub Portalu Obsługi Pasażera odbywa się w formie pisemnej, na adres siedziby Operatora lub na adres: opolka.reklamacje@mzkopole.pl.
 2. Klient może zgłosić reklamację w terminie 90 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić powoływanie się na:
  • okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem komputera Użytkownika, przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Organizator
   nie odpowiada.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, w tym adres do korespondencji, numer karty
  oraz opis przedmiotu reklamacji.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
  przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się o ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie
  w terminie 14 dni od wezwania skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
 3. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
  lub uzupełnienia.
 4. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Operator informuje o tym składającego reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu
  oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

 1. O wszelkich zmianach dotyczących Regulaminu Organizator i Operator będzie powiadamiał
  poprzez zamieszczenie stosownej informacji w POP. Jeżeli Klient
  w ciągu 14 dni od ukazania się informacji o zmianie Regulaminu nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej w POK, na dres siedziby Operatora lub pocztą elektroniczną na adres podany na stronie POP uznaje się, iż akceptuje on nową treść regulaminu.
 2. Wniesienie przez Klienta/Użytkownika sprzeciwu traktowane będzie na równi z rezygnacją
  z korzystania z usług Karty i skutkować będzie rozwiązaniem wszystkich umów zawartych
  w ramach SOP i zablokowaniem posiadanych Kart. W takim przypadku punkty
  zgromadzone na E-portmonetce oraz wartość niewykorzystanych biletów okresowych zostanie zwrócona Klientowi wyłącznie w POK.
 3. Nabycie biletu jednorazowego w formie papierowej nie zwalnia pasażera z jego skasowania.

§ 10

 1. Operator świadczy usługę korzystania z Opolskiej Karty Autobusowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 2. Zakup biletu lub doładowanie E-portmonetki za pośrednictwem POP są możliwe
  po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 3. Formami płatności za doładowanie E-portmonetki oraz zakup biletu w POP są wyłącznie płatności elektroniczne, dostępne w serwisie.
 4. Zakup biletu lub doładowanie E-portmonetki za pośrednictwem POP potwierdzone zostanie informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. Użytkownik/Klient może zwrócić się do Operatora z wnioskiem o wystawienie faktury VAT
  do transakcji zakupu biletu lub doładowania E-portmonetki w terminie ustawowym. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną na adres opolka.faktury@mzkopole.pl lub w formie pisemnej w POK. Wydanie faktury nastąpi w POK w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

§ 11

 1. Operator zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępu do POP celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych, bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Użytkownika. Informacje o braku dostępu do usługi będą publikowane na stronie mzkopole.pl. Niemożność korzystania z POP nie uprawnia do braku biletu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia lub odrzucenia transakcji zakupu biletu
  lub doładowania E-portmonetki za pośrednictwem POP oraz do odmowy realizacji doładowania np. z powodów technicznych. W takim wypadku Operator powiadomi Klient/Użytkownika o odmowie i jej przyczynie.
 3. Transakcje błędnie zdefiniowane lub takie których potwierdzenie nie będzie możliwe, mogą nie zostać zrealizowane. Wpłacone środki zostaną zwrócone Klientowi/ Użytkownikowi.
 4. Organizator oraz Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku wystąpienia siły wyższej działanie SOP zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.