Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:

 1. Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800,
 2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole, e-mail: mzk@mzkopole.pl, tel. (+48 77) 40 23 100,

związane porozumieniem o współadministracji, dalej Współadministratorzy. Przedmiotowe porozumienie zostało opublikowane na stronach internetowych Współadministratorów. Podmioty te ustalają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor ochrony danych:

Współadministratorzy mają powołanych Inspektorów Ochrony Danych:

 1. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl,
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o.: ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole; e-mail: iod@mzkopole.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy jaką Państwo zawierają ze Współadministratorami korzystając z publicznego transportu zbiorowego; dane te są niezbędne do:
  • wydania imiennej Opolskiej Karty Autobusowej, zakupu i obsługi elektronicznych biletów,
  • dystrybucji biletów uprawniających do przejazdów na liniach autobusowych,
  • weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi,
  • weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień),
  • wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu),
  • obsługi reklamacji opłat dodatkowych,
  • funkcjonowania profilów na Portalu Obsługi Pasażera,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu:
  • obsługi reklamacji (na podstawie przepisów: kodeksu cywilnego t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., ustawy Prawo Przewozowe t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 8 i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie),
  • przeprowadzania windykacji (na podstawie przepisów: kodeksu cywilnego t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., kodeksu postepowania cywilnego t.j. DZ.U. z 2021 r. poz.1805 z późn. zm. oraz ustawy Probsługa skarg, wniosków i petycji (w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, dział VIII Skargi i wnioski t.j. DZ.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870),awo Przewozowe t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 8 i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych dodatkowych (numer telefonu, adres mailowy) w celu możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowe oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

Odbiorcy danych:

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak: kancelarie prawne i windykacyjne, rejestry dłużników, dostawcy systemów IT. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom takim jak Sąd, Prokuratura, Policja, na ich uzasadniony wniosek.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zebranie w celu zawarcia i realizacji z Państwem umowy będą przechowywane na czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami prawa archiwalnego, chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani lub za zgodą, którą Państwo wyrażą.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną przekazana, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a tak się nie stanie, nie będzie możliwości zawarcia takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych odbywa się na podstawie zgody, to brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wydawaniem imiennej Opolskiej Karty Autobusowe oraz zakupu i obsługi elektronicznych biletów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.